Newyddion

Newyddion Diweddaraf

 

Deall arolygiadau mewn ysgolion: Canllaw ar gyfer rhieni a gofalwyr

estyn

Holiadur cyn arolygiad: rhieni/gofalwyr - cliciwch yma

Cliciwch yma i weld mwy o wybodaeth

Gymnasteg

child

Llongyfarchiadau i’r tim gymnasteg am gystadlu mor dda yng nghystadleuaeth Ysgolion Eryri.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

line

Bocsys Dolig

children awards

Diolch i chi am gyfrannu bocs nadolig a fydd yn mynd at blant yn Belarus.

line

Calendr 2016

child

Mae calendr yr Ysgol ar werth am £5. Cysylltwch a’r ysgol os hoffech archebu copi. Diolch yn fawr i’r holl fusnesau am ein noddi.

line

Plant Mewn Angen

child

Llongyfarchiadau am gasglu £68 tuag at plant mewn angen flwyddyn yma.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

line

Cystadleuaeth Logo Nadolig

plant

Elis Owen enillwr cystadleuaeth logo Nadolig yr ysgol. Da iawn ti.

 

Sialens Ddarllen

plant

Dyma nhw y disgyblion a fu’n llwyddiannus yn sialens ddarllen yr Haf.

 

Llongyfarchiadau mawr.

line

Pel-rwyd Ysgolion Dwyfor

y tim

Llongyfarchiadau i’r tim a ddaeth yn 3ydd yn y twrnament.

line

Calan Gaeaf

plentyn

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

line

NEWYDDION DA! - MarcActif Cymru

marc actif cymru

Mae Ysgol Sarn Bach wedi bod yn llwyddiannus yn ein cais am Gymhwyster MarcActif Cymru.
Rhoddir MarcActif Cymru i ysgolion sydd, ym marn yr aseswyr, yn dangos ymrwymiad i ddatblygu ansawdd Addysg Gorfforol a Chwaraeon Ysgol i'r holl blant.

Mae’r cymhwyster yn cydnabod fod yr ysgol yn rhoi sylw blaenllaw i ddayblygu ffitrwydd y disgyblion!

lineGwobr Chwaraeon Ysgolion Gwynedd a Mon

plant awards

Mae’r Ysgol wedi ennill gwobr Chwaraeon Ysgolion Gwynedd a Mon eleni. Llongyfarchiadau mawr.

lineYsgol Iach

plant awards

Dyma ni yn gofalu am ein dwylo. Rhaid golchi’r dwylo yn iawn. Mae’r lamp yma yn dangos germau sydd heb eu golchi.

line

Gofalu am fabi

plentyn

Rydym ni wedi bod yn dysgu sut i ofalu am fabi newydd.

 

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

line

Clwb Cwlwm

plant plant

Bu CITV yn yr ysgol yn gweithio gyda’r plant er mwyn creu rhaglen inventoons sy’n cael ei ddarlledu ar y rhaglen yn fuan.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

Johnny Akinyemi

golchi

Daeth Johnny Akinyemi i ymweld a’r ysgol i son am ei brofiad o ganwio ac am ei brofiad o gystadlu yn yr Gemau Olympaidd.


Daeth a’i ganw a’r offer gyda ef. Cymerodd ran yn y gemau olympaidd gyda tim Nigeria.

 

Mae Johnny yn cystadlu mewn llawer o gystadleuthau yn cynnwys yr Pencampwyr Affrica. Mae’n gobeithio cael cystadlu yn y gemau Olympaidd 2016.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau!

 

Diwrnod Golchi

golchi

Mae Rwdlan yn brysur yn golchi dillad. Rydym ni wedi bod yn ei helpu gyda twb, bwrdd sgwrio a doli bren.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau!

 

Cliciwch yma i weld mwy o weithgareddau


line

Siarter Iaith

Gweledigaeth Ysgol Sarn Bach
Ein bwriad ar gobaith yw i bob plentyn allu a dewis siarad Cymraeg graenus ym mhob agwedd o fywyd yr ysgol, i ymfalchio yn iaith, diwylliant a thraddodiadau Cymreig. Cliciwch yma i ddarllen mwy

Llwyddo yn Gymraeg- Mae siarad sawl iaith yn agor drysau i fyd newydd.

Ymweliad Malcolm Allen

malcs Daeth peldroediwr a’r sylwebydd Malcolm Allen i’r ysgol i sgwrsio am eu hanes fel bachgen bach o Ddeiniolen yn mynd i ffwrdd o adref i ddilyn ei breuddwyd.

Bu’n lwcus iawn o gael dod yn ol i Gymru a chael bywoliaeth lewyrchus wrth siarad Cymraeg.

Cafodd y plant eu hysbrydoli i dorchi llewis a gweithio’n galed er mwyn cyrraedd eu creuddwydion.

 

Nia Ben Aur

Ewch draw i'r Wal Fideo i weld ein perfformiad!

Neu cliciwch yma i weld y lluniau

line

Glan Llyn

plant plant

Bu disgyblion blynyddoedd 3,4 a 5 yn mwynhau gweithgareddau awyr agored yn Glan Llyn o ganwio i ddringo.

Triathlon

plant plant

Er mwyn codi arian i gael i pads ir Ysgol noddwyd y plant i wneud triathlon casglwyd £1,725. Cafwyd ddiwrnod da iawn gan ddechrau gyda nofio yn y Ganolfan Hamdden a beicio a rhedeg ym Mharc Glasfryn. Yna yn ol ir ysgol i gael rhannu medalau i bawb am gystadlu a cafwyd ddiod a cacen gan ferched y Wawr Abersoch.

line

Caerdydd

plant Cafodd blant blwyddyn 6 gyfle i fynd am drip addysgiadol am dri diwrnod i Gaerdydd. Bu’r plant yn ymweld â Sain Ffagan, Techniquest a’r Senedd.

line

Ynys Enlli

plant cwch Bu blwyddyn 5 a 6 yn ymeld a Ynys Enlli am y diwrnod gyda Elfed Griffiths yn ein tywys o amgylch yr Ynys. Cafwyd diwrnod da iawn.

line


Sŵ Bae Colwyn
Ein trip diwedd tymor eleni oedd mynd i Sŵ Bae Colwyn. Cawsom lawer o hwyl yn gweld y mwnciod a’r pengwins a llawer mwy.